สินเชื่อส่วนบุคคล
คุณสมบัติผู้สมัคร
เอกสารประกอบการสมัคร
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
ช่องทางการสมัคร
การเบิกถอนเงิน
ช่องทางการจ่ายชำระ

สินเชื่อส่วนบุคคล


ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลของบริษัทฯ เป็นการให้กู้ยืมเงินโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันแก่ลูกค้าที่ต้องการเงินสดไปใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ลูกค้าสามารถเบิกถอนเงินสดไปใช้ตามจำนวนสินเชื่อที่ได้รับ โดยลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระเป็นรายงวดๆ ละเท่าๆ กัน ได้สูงสุดถึง 60 เดือน

• วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ หรือ 500,000 บาท
• อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) เริ่มต้น 18% ต่อปี
• โอนเงินสดเข้าบัญชีที่ระบุไว้ในเอกสารการสมัคร
• ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันหรือหลักประกัน

คุณสมบัติผู้สมัคร


สำหรับพนักงานประจำ
1. อายุ 20 – 55 ปี บริบูรณ์ (ณ วันที่สมัคร)
2. รายได้ประจำ 15,000 บาท ขึ้นไป
3. อายุการทำงาน 6 เดือน ขึ้นไป
4. มีเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้
5. มีสัญชาติไทยเอกสารประกอบการสมัคร


สำหรับพนักงานประจำ
1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
2. เอกสารแสดงรายได้
- สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน (ตัวจริงหรือสำเนา) พร้อม สำเนาบัญชีเงินฝาก/รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน
- หรือ สำเนาบัญชีเงินฝาก/รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม


รายการ
อัตราดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม
   
   1. ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี
  1.1 ดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี
  1.2 ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ สูงสุดไม่เกิน 10% ต่อปี
     
   2. ค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ  
  2.1 ค่าอากรสแตมป์ 1 บาททุก ๆ เงินกู้ 2,000 บาท
    หรือเศษเงินกู้ 2,000 บาท
   3. ค่าใช้จ่ายให้แก่ภายนอกหรือบุคคลอื่น  
  3.1 ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน  
    ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร,อินเตอร์เน็ต 10-30 บาท/ครั้ง
    ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ, ATM 10-30 บาท/ครั้ง
    ชำระที่จุดบริการรับชำระ 10-30 บาท/ครั้ง
  3.2 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต
ตามจริงไม่เกิน 12 บาท/ครั้ง
  3.3 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ 100 บาท/งวด
     
   4. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัท  
  4.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
100 บาท/งวด
  4.2 ค่าใช้จ่ายในกรณีเช็คคืน
200 บาท/งวด
  4.3 ค่าขอใบแจ้งหนี้ยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2) 100 บาท/ครั้ง
  4.4 ค่าขอตรวจสอบรายการ 100 บาท/ครั้ง
     
 
   เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป  

ช่องทางการสมัคร
สามารถสมัครและถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ทุกสาขาทั่วประเทศการเบิกถอนเงิน (สำหรับสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลเท่านั้น)


บริการโทรสั่งโอนเงินผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ
สามารถทำรายการโทรสั่งเงินผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติได้ตั้งแต่เวลา 7.00-23.00 น.ทุกวันที่เบอร์ 1258 กด 1
- สะดวก สบาย สามารถรับเงินได้ง่ายๆ
- ฟรีค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเข้าบัญชี
- รวดเร็ว ทันใจ รับเงินได้ใน 1 วันทำการถัดไป
- โอนเงินเข้าบัญชีได้ทุกธนาคาร (ยกเว้นบัญชีธนาคาร ธอส. / ธกส. / ออมสิน/ เกียรตินาคิน)


ขั้นตอนการทำรายการ
1. กดโทร 1258 กด 1
2. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักของท่าน
3. ระบบจะทำการส่งรหัส OTP ทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนไว้
4. ใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำการลงทะเบียนไว้ โทรซ้ำอีกครั้งที่เบอร์ 1258 เพื่อใส่รหัส OTP
5. ระบบแจ้งยอดเงินคงเหลือของท่าน
6. กดจำนวนเงินที่ท่านต้องการทำรายการสูงสุด 500,000 บาท
7. ระบบจะทำการตรวจสอบจำนวนเงินที่ท่านทำรายการ หากยอดเงินคงเหลือเพียงพอระบบจะทวนรายการสั่งโอนเงินของท่าน
8. กดยืนยันเพื่อทำรายการ ระบบยืนยันการทำรายการ แจ้งโอนเงินในวันทำการถัดไป
9. ระบบทำการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของท่านในวันทำการถัดไปหลัง 6 โมงเย็น

ช่องทางการจ่ายชำระ


ช่องทางการชำระ ค่าบริการ
  เคาน์เตอร์ Jay Mart Pay-Point 15 บาท ทั่วประเทศ
  เคาน์เตอร์เซอร์วิส 15 – 20 บาท
  Big C 10 บาท ทั่วประเทศ
  เทสโก้ โลตัส 10 บาท ทั่วประเทศ
  บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ ชำระผ่านช่องทางดิจิทัลแบงค์กิ้ง/ATM เท่านั้น
  บมจ. ธนาคารกรุงไทย
15 บาท
  บมจ. กสิกรไทย 15 – 25 บาท
  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 15 – 30 บาท
  บมจ. ธนาคารทหารไทย 7 บาท ทั่วประเทศ
  บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
15 – 20 บาท
  บมจ. ธนาคารธนชาต 10 บาท ทั่วประเทศ
  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
15 – 20 บาท
*** กรณีลูกค้าไม่มีเอกสารแจ้งชำระ สามารถใช้บัตรประชาชนหรือเลขที่สัญญาชำระได้ที่สาขาเจมาร์ท ทั่วประเทศ ***
*** ลูกค้าสามารถชำระผ่านช่องทาง internet banking และหน้าเว็บไซต์ของธนาคารตามที่บริษัทกำหนด ***


Mobile Application