ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ > พ.ร.บ. รถยนต์


รายละเอียดความคุ้มครอง

พ.ร.บ. รถยนต์

ความคุ้มครอง

จำนวนเอาประกันภัย (บาท / คน)

 
จำนวนค่าเสียหายเบื้องต้น (ผู้ขับขี่)
    คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (กรณีผู้ขับขี่เป็นฝ่ายผิด)
ไม่เกิน 30,000 บาท / คน
    ความเสียหายต่อร่างกาย สำหรับการสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพอย่างถาวร
35,000 บาท / คน
    ความเสียหายต่อชีวิต
35,000 บาท / คน
 
จำนวนค่าเสียหายเบื้องต้น (ผู้โดยสาร)
    คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ
ไม่เกิน 80,000 บาท / คน
    การเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร
300,000 บาท / คน
    กรณีสูญเสียมือ แขน ขา เท้า สายตา (ตาบอด) ตั้งแต่ 2 ส่วนขึ้นไป
300,000 บาท / คน
    กรณีสูญเสียมือ แขน ขา เท้า สายตา (ตาบอด) เพียง 1 ส่วน
250,000 บาท / คน
    กรณีหูหนวก เป็นใบ้ สูญเสียความสามารถในการพูด สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์ จิตพิการอย่างติดตัว หรือเสียอวัยวะอื่นใด
250,000 บาท / คน
    กรณีสูญเสียนิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไป ไม่ว่านิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว
200,000 บาท / คน
    ชดเชยรายวัน กรณีเข้ารักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน (กรณีผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิด)
200 บาท / วัน (ไม่เกิน 20 วัน)
    จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุด
สูงสุดไม่เกิน 304,000 บาท / คน
     

เบี้ยประกันรวมภาษีอากร

 
    ประเภทรถ
จำนวนเบี้ย
    รถเก๋ง / กระบะ 4 ประตู
645.21 บาท
    รถกระบะ 2 ประตู
967.28 บาท
   

 

     

กรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
     
 

 Mobile Application