ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ > ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล


รายละเอียดความคุ้มครอง

ตารางคุ้มครอง PA ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครอง

ทุนประกัน

ระยะเวลาคุ้มครอง

1 ปี

1 ปี

   1. กรณีเสียชีวิต
100,000
1,000,000
    เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ (อบ.1) จากอุบัติเหตุทั่วไป
100,000
1,000,000
    การถูกฆาตกรรมและลอบทำร้าย
100,000
300,000
    การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
100,000
300,000
    จากก่อการร้าย
-
300,000
    ขณะโดยสารอยู่ในรถโดยสารสาธารณะทั่วโลก (อุบัติเหตุที่สืบเนื่องจากรถโดยสารสาธารณะ)
-
3,000,000
    ขณะพำนักอยู่ในต่างประเทศ (ไม่อยู่ในรถโดยสารสาธารณะหรืออุบัติเหตุที่สืบเนื่องจากรถโดยสารสาธารณะ)
-
2,000,000
     
   2. เงินชดเชย
    เงินชดเชยกรณีทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิงต่อสัปดาห์ (ไม่เกิน 52 สัปดาห์) (บาทต่อสัปดาห์)
500
-
    เงินชดเชยเมื่อพักรักษาตัวในโรงพยาบาลต่อวัน (ไม่เกิน 90 วัน) (บาทต่อวัน)
500
1,000
     
   3. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุต่อครั้ง (บาท)
5,000
50,000
     
   4. เงินช่วยเหลือพิเศษ กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
-
10,000
   
เบี้ยประกันภัยรวม
550
2,650
         
   
กรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ 
     
 


Mobile Application