ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ > ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล


การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก จาก JP Insurance ประกันภัยล้ำล้ำในเครือ Jaymart

รายละเอียดความคุ้มครอง
เงื่อนไขการรับประกันภัย
เกิดเหตุขึ้นต้องทำอย่างไร
เอกสารประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาล
เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหม
ผู้ให้บริการประกัน
ช่องทางการยื่นเอกสารเรียกร้องค่าสินไหม

เงื่อนไขการรับประกันภัย

ผู้สมัคร

มีอายุ ผู้เอาประกันระหว่าง 20 – 60ปีบริบูรณ์
มีสัญชาติไทย และพำนักอยู่ในประเทศไทย

อาชีพที่ไม่รับประกัน
***  อาชีพที่ต้องใช้รถจักรยานยนต์เป็นประจำ หรือทำงานกับเครื่องจักรเป็นประจำ
*** บุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับวัตถุระเบิด และ เหมืองใต้ดิน คนงานก่อสร้าง นักกีฬาอาชีพ พนักงานประจำเรือ และเครื่องบิน
หมายเหตุ : ทหารและตำรวจกรมธรรม์ไม่คุ้มครองในขณะปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปราม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกความคุ้มครอง หากตรวจพบว่าผู้ได้รับความคุ้มครองมีพฤติกรรมทุจริตหรือส่อไปทางทุจริต ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือมีคุณสมบัติตรงกับข้อยกเว้น เช่น พิการ หรือ เป็นโรคร้ายแรง เป็นต้น
ตารางความคุ้มครอง / ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ตกลงประกันภัย

อุบัติเหตุสาธารณะ :

คุ้มครองผู้โดยสารขณะเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับรถโดยสารสาธารณะ เช่น รถไฟลอยฟ้า รถไฟใต้ดิน รถโดยสารขนส่งมวลชน เป็นต้น ที่จดทะเบียนเพื่อการขนส่งทางบกสาธารณะตามตารางเดินรถในเสันทางที่กำหนด
กรณีเกิดอุบัติเหตุจากสาธารณะ บริษัทฯจะจ่ายผลประโยชน์ รวมจำนวนเงินเอาประกันภัยจากอุบัติเหตุทั่วไปแล้ว

ข้อยกเว้นทั่วไปที่สำคัญ (สำหรับความคุ้มครองอุบัติเหตุ)
สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม หรือสงครามกลางเมือง การก่อวินาศกรรม การกระทำอันมีเจตนาร้ายเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือการก่อความวุ่นวายทางการเมือง หรือการนัดหยุดงานหรือการจลาจลไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับทางการเมืองหรือไม่ก็ตาม หรือการก่อความวุ่นวายทางการเมือง หรือการก่อการร้าย
- การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
- การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามทำร้ายร่างกายตนเอง ไม่ว่าเป็นการกระทำโดยตนเองหรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำ ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม หรือถูกผู้รับประโยชน์ทำร้ายร่างกาย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผู้ได้รับความคุ้มครองกิน ดื่ม หรือฉีดยา หรือสารมีพิษเข้าร่างกาย การใช้ยาเกินกว่าที่แพทย์สั่ง
- การติดเชื้อ HIV หรือโรคเอดส์ กามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
- การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำหมันหรือการคุมกำเนิด การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึงการรักษาแพทย์ทางเลือก) เช่น การฝังเข็ม ธรรมชาติบำบัด การรักษาโดยการนวดและการกดจุด (Chiropractic) การรักษาด้วยยาสมุนไพร เป็นต้น
- ผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
- การกระทำของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติดหรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป


เกิดเหตุขึ้นต้องทำอย่างไร??

(หากกรณีเกิดอุบัติเหตุหนักหรือเสียชีวิต)
ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยเร็วที่สุด
Call Center 02-290-0555 กด 1

เอกสารประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาล

กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล (บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ)

1. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลฉบับจริง
2. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหม

การสูญเสียอวัยวะ

การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า และให้หมายรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้นเชิง และมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกต่อไป

การสูญเสียสายตา

ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดในอาชีพประจำและอาชีพอื่นๆได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป

กรณีทุพพลภาพ จัดส่งเอกสารต่อไปนี้

"ใบรายงานการแพทย์ที่ยืนยันการทุพพลภาพสภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ สายตา"
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ สายตา
โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง

กรณีเสียชีวิต จัดส่งเอกสารต่อไปนี้

1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
2. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีจำหน่ายว่า "ตาย" ของผู้เอาประกันภัย
3. สำเนาใบมรณะบัตร
4. สำเนาใบรายงานชันสูตรพลิกศพ
5. สำเนาใบบันทึกประจำวันของตำรวจ
6. ใบรายงานประวัติการรักษาจากแพทย์ก่อนการเสียชีวิต

ผู้ให้บริการประกัน


- ผู้รับประกัน -


บมจ. เจพี ประกันภัย- ผู้นำเสนอ -


บจก. เจ อินชัวรันซ์โบรกเกอร์

ในฐานะนายหน้านิติบุคคล
ใบอนุญาตเลขที่ ว00013/2556

- ประชาสัมพันธ์ -


บจก. เจ ฟินเทคช่องทางการยื่นเอกสารเรียกร้องค่าสินไหม

ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้ที่

บมจ. เจพี ประกันภัย (ฝ่ายสินไหมทดแทนทั่วไป)

เลขที่ 100/100 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 29-30
ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

รายละเอียดความคุ้มครอง

ตารางคุ้มครอง PA ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครอง

ทุนประกัน

ระยะเวลาคุ้มครอง

1 ปี

1 ปี

   1. กรณีเสียชีวิต
100,000
1,000,000
    เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ (อบ.1) จากอุบัติเหตุทั่วไป
100,000
1,000,000
    การถูกฆาตกรรมและลอบทำร้าย
100,000
300,000
    การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
100,000
300,000
    จากก่อการร้าย
-
300,000
    ขณะโดยสารอยู่ในรถโดยสารสาธารณะทั่วโลก (อุบัติเหตุที่สืบเนื่องจากรถโดยสารสาธารณะ)
-
3,000,000
    ขณะพำนักอยู่ในต่างประเทศ (ไม่อยู่ในรถโดยสารสาธารณะหรืออุบัติเหตุที่สืบเนื่องจากรถโดยสารสาธารณะ)
-
2,000,000
     
   2. เงินชดเชย
    เงินชดเชยกรณีทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิงต่อสัปดาห์ (ไม่เกิน 52 สัปดาห์) (บาทต่อสัปดาห์)
500
-
    เงินชดเชยเมื่อพักรักษาตัวในโรงพยาบาลต่อวัน (ไม่เกิน 90 วัน) (บาทต่อวัน)
500
1,000
     
   3. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุต่อครั้ง (บาท)
5,000
50,000
     
   4. เงินช่วยเหลือพิเศษ กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
-
10,000
   
เบี้ยประกันภัยรวม
550
2,650
         
   
กรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ 
     
 


Mobile Application