ข้อมูลบริษัท


บริษัท เจ ฟินเทค จำกัด (หรือชื่อเดิม บริษัท เจเอ็มที พลัส จำกัด) ตั้งขึ้นโดยวิสัยทัศน์นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของกลุ่มบริษัทเจมาร์ท ที่ตั้งเป้าหมายขยายโอกาสทางธุรกิจเข้าไปสู่ธุรกิจทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก โดยบริษัทได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554 ด้วยทุนเริ่มต้น 1 ล้านบาท โดยมีบริษัท เจเอ็มที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) (JMT) เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99

ในปี 2558 เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจบริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็น 120,000,000 บาท เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเข้าสู่ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีการเติบโตค่อนข้างสูง อีกทั้ง บริษัทได้พันธมิตรที่สำคัญในการทำธุรกิจคือ Shinsei Financial Group ที่เข้ามาพัฒนาระบบการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลให้กับบริษัท ซึ่งจะยิ่งทำให้บริษัทมั่นใจอย่างสูงว่าจะมีระบบที่ได้มาตรฐานระดับโลก รองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต

ปี 2559 ด้วยนโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยกลยุทธ์ของการผนึกกำลังร่วมกันของของบริษัทในกลุ่ม(Synergy) บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) ได้เพิ่มทุนสร้างความเข้มแข็งในด้านเงินทุนให้กับบริษัท โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,220,000,000 บาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของกลุ่มบริษัทในด้านเงินทุน

วิสัยทัศน์


มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า พร้อมยึดมั่นหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และตอบแทนคืนสู่สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้อง

พันธกิจ


• พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ
• ใส่ใจความต้องการของลูกค้า และเข้าถึงได้ง่าย
• มุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อพร้อมเป็นบริษัทอันดับหนึ่งในธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร


จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ


จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจถือเป็นส่วนสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี J Fintech จึงได้กำหนดจรรยาบรรณ ในการทำธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้


1. ลูกค้า
J Fintech จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้า เอาใจใส่
รับผิดชอบ และสร้างความพึงพอใจ สูงสุดแก่ลูกค้า
ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่น่าเชื่อถือ

2. ผู้ถือหุ้น
J Fintech มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล โปร่งใส เพื่อสร้างผลประกอบการ ที่ดียั่งยืน
แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของกลุ่มองค์กร

3. พนักงาน
J Fintech ตระหนักดีว่า พนักงานคือ กลไกสำคัญ
ในการขับเคลื่อนองค์กร บริษัทจึงเน้นการพัฒนาความรู้
ความสามารถ ความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน และมี
ผลตอบแทนต่อพนักงานที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิต
อย่างมีคุณภาพ

4. คู่ค้า/ เจ้าหนี้
J Fintech จะปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ ด้วยความซื่อสัตย์
ตรงไปตรงมา และคำนึงถึงความเป็นธรรมในการดำเนิน
ธุรกิจ รวมถึงกระตุ้นและผลักดันให้คู่ค้า และซัพพลายเออร์
หรือเอาท์ซอร์ส ของบริษัทปฏิบัติงานด้วยความชื่อสัตย์
ตรงไปตรงมา และมีความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ

5. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
J Fintech ตระหนักดีว่า สังคมที่ดีนำมาซึ่งสภาพแวดล้อม
ในการทำธุรกิจที่ดี จึงมุ่งมั่นที่จะตอบแทนต่อสังคม
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ให้ความ
ช่วยเหลือต่อกิจกรรมทางสังคม

6. ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งขันทางการค้า
J Fintech จะประกอบธุรกิจภายในกรอบกติกา การแข่ง
ที่เป็นธรรม ไม่เอาเปรียบ ไม่ทำลายชื่อเสียงหรือกล่าวร้าย
ต่อคู่แข่งขันทางการค้า

7. การรักษาความลับของลูกค้า
J Fintech ตระหนักดีว่า ข้อมูลของลูกค้าเป็นข้อมูลที่
เป็นความลับ โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าเว้นแต่
จำเป็นต้องเปิดเผยตามกฎหมายหรือตามคำร้องขอ
ของหน่วยงานภาครัฐ

8. การปฏิบัติต่อหน่วยงานกำกับ และการให้
ความร่วมมือต่อองค์กรที่กำกับดูแล

J Fintech ตั้งปณิธานที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการส่งข้อมูลตามที่หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ
ร้องขอ และจะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานกำกับ


Mobile Application